Stabiele begroting Assen, maar financiële toekomst blijft onzeker

10 maanden geleden gepubliceerd

De Begroting 2024 van Assen toont een stabiele situatie na een reeks financieel zorgelijke jaren veroorzaakt door crises zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen. De komende twee jaar zijn er voldoende middelen beschikbaar om belangrijke stappen te zetten in de uitvoering van de ambities van het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’.

Echter, door de aangekondigde korting op het gemeentefonds vanaf 2026 blijft de financiële situatie op de langere termijn onzeker. Met de aankomende verkiezingen en een kabinetsformatie, is er op korte termijn geen verbetering te verwachten.

Belangrijke stappen in de ambities van het bestuursakkoord

Voor Assen, net als vele andere gemeenten, maakt deze onzekerheid het lastig om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ondanks dit, blijven de ambities uit het Bestuursakkoord overeind.

In 2024 ligt de focus op het versnellen van de woningbouw, het op orde brengen van ruimtelijke plannen, de energietransitie en het toekomstbestendig maken van het energiesysteem. Ook wordt er ingezet op het leefbaar en vitaal houden van wijken, met extra aandacht voor gezondheid en welzijn en zorg en ondersteuning in de buurt.

Er wordt gerichte ondersteuning geboden aan groepen die het financieel hard nodig hebben, zoals jonge Assenaren die aan de kant staan of kwetsbaar zijn. De uitvoering van de notitie ‘Beleid voor jongeren’ zal deze jongeren een grotere stem en meer invloed geven.

Versterken van de economie en het vestigingsklimaat

Het college ziet het versterken van de economie en het vestigingsklimaat als een belangrijk middel om de werkgelegenheid in Assen te vergroten. In de Begroting 2024 is hier rekening mee gehouden. Het college vraagt de raad om in 2024 en 2025 elk jaar € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkelingen Zuidoost Assen, Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) en Johan Willem Friso Kazerne.

De verwachting is dat de gemeenteraad de Begroting 2024 op 9 november zal vaststellen. De Begroting is geheel digitaal en voor iedereen in te zien.