Voorlopig resultaat 2020 gemeente Assen valt € 3,8 miljoen gunstiger uit

Normal geldstapel
Afbeelding: Creative Commons

Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Assen gaat in 2020 € 3,8 miljoen gunstiger uitvallen dan verwacht. Dit staat in de Voortgangsrapportage die het college van B&W vandaag heeft gepresenteerd. Bij de vaststelling van het herstelplan 2020-2024 in april 2020 moest nog € 7,1 miljoen uit de reserve worden gehaald om de begroting sluitend te maken. Dit kan nu worden bijgesteld naar € 3,3 miljoen. In de berekeningen is rekening gehouden met de forse bezuinigingen uit het herstelplan en met de voorlopige effecten van de coronacrisis. 

Hiermee ligt de gemeente op koers om de inhaalslag die met het herstelplan was beoogd ook echt te realiseren. Een aantal incidentele meevallers zorgt ervoor dat het rekeningresultaat 2020 beter is geworden dan gedacht. Het gaat onder andere om een hogere uitkering uit het gemeentefonds, dalende rentelasten en een geactualiseerde investeringsplanning. Ook is sprake van een klein voordeel in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Aan de andere kant zien we wel een stijging van de bijstandslasten in combinatie met een lagere rijksvergoeding. 

Maatregelen herstelplan grotendeels gerealiseerd

De gemeente Assen ontvangt structureel te weinig middelen van het Rijk voor de uitvoering van de taken binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Om toch tot een stabiel structureel begrotingsevenwicht te komen is in april 2020 een herstelplan vastgesteld, met een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor de periode 2020-2024. In 2020 worden grotendeels alle geplande maatregelen gerealiseerd: € 6,2 miljoen van de begrote € 6,6 miljoen. Een paar maatregelen kon voornamelijk als gevolg van de coronacrisis nog niet volledig gerealiseerd worden, zoals de extra opbrengsten voor toeristenbelasting. 

€ 4,5 miljoen kosten ten gevolge van coronacrisis

De uitbraak van Covid-19 heeft dit jaar grote invloed op de inwoners en bedrijven. De gemeente heeft uitvoering gegeven aan het landelijke en het lokale maatregelenpakket, om inwoners en bedrijven te ondersteunen en een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de gemeente Assen worden de financiële effecten van de coronacrisis in 2020 ingeschat op € 4,5 miljoen. Tot nu toe is hiervoor € 4,8 miljoen ontvangen van het Rijk. Vooralsnog lijkt deze compensatie voldoende te zijn. Wel is op meerdere onderwerpen nog sprake van onzekerheid. Daardoor zijn de financiële risico’s als gevolg van de coronacrisis nog steeds erg groot. Zo heeft het Rijk toegezegd de kosten voor continuïteit zorg/inhaalzorg - bijvoorbeeld noodopvang voor kinderen - binnen het sociaal domein te vergoeden. De wijze waarop is echter nog niet bekend.

Adverteren op Assen-Actueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Assen-Actueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Assen
18:45

18° C

Zwaarbewolkt

0.45 km/h

68%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief